AMAKURU

UKWEZI
cheno 2020

Sobanukirwa uwo uri we, aho wavuye, impamvu uri ku isi n’amaherezo y’ubuzima bwawe

Sobanukirwa uwo uri we, aho wavuye, impamvu uri ku isi n’amaherezo y’ubuzima bwawe
21-01-2019 saa 09:44' | By Chief Editor | Yasomwe n'abantu 3427 | Ibitekerezo 2

Mu igihe cyashize, Umwami Dawidi yabajije Imana ati:”Umuntu ni iki kuburyo wamwitaho kandi yaranakuwe mu mukungugu?”. Muri Zaburi 8:4 haranditse ngo “Bituma nibaza nti: umuntu buntu ni iki kuburyo wamuzurikana, kandi umuntu wakuwe mu mukungugu ni iki kuburyo wamwitaho?” Uyu munsi, ndashaka ko nawe wakwibaza impamvu yatumye Imana ikurinda, ikakwitaho kandi abandi bari mu kaga cyangwa mu bibazo, urebe abo mwavukiye rimwe bamwe ntibakiriho, abandi bari munzu y’imbohe. Kuki wowe warinzwe ? Kuki waremwe mu buryo butandukanye n’inyamaswa mu gihe cy’iremwa? Maze ucukumbure ushake impamvu Imana yabigukoreye.

Abantu hari ibintu bahuriyeho n’inyamaswa kuko bahumeka umwuka umwe (air), barya ibiryo bijya kuba bimwe, bagira ibyo bakeneye bimwe ariko Umuntu atandukanye n’inyamaswa.

Kuba umuntu atandukanye n’inyamaswa niyo mpamvu tugomba kumenya impamvu turi hano ku isi ndetse n’’ntego ituma turi hano ku isi. Ko tuzi ko kuba hano kuri iyi isi ari iby’igihe gito, ni gute twakoresha igihe cyacu neza? Usanga dushaka kubaho mu buryo bwo kunezeza imibiri yacu gusa, tukaba dushaka no gukoresha igihe cyacu mu kurya ubuzima bw’iyi isi gusa.

Kubera ko dutandukanye n’inyamaswa ni ngomba kumenya aho tuzajya nyuma yo gupfa. Ubuzima hano ku isi ni bugufi. Umuhanuzi Yobu, muri Yobu 14:1-2 yagize ati: “Umuntu wabyawe n’umugore abaho igihe gito cyuzuye impagarara. Abumbura nk’ururabyo hanyuma agacibwa, agahunga nk’igicucu ntakomeze kubaka.”

Twaba tumeze kimwe n’inyamaswa iyo dupfuye? Twaba duhumeka umwuka wanyuma maze byose bikaba birarangiye? Ni gute dushobora kubona igisubizo cy’ibyo bibazo bibiri? Ushobora kuduha igisubizo wenyine ni Imana yo yaturemye kandi icyo gisubizo tugisanga mu gitabo cyayo ari cyo BIBLIYA. Imana itubwira abo turi bo, impamvu turi hano ku isi ndetse n’aho tuzajya igihe tuzapfa.

UMUNTU NI IKI?

Umuntu ni iki? Ni iki gituma umuntu atandukana n’inyamaswa? Pawulo yasubije icyo kibazo mu gihe yandikaga ibaruwa abakristo b’i Tesalonike (1Tesalonike 5:23)” Yagize ati: "Imana y’amahoro ibeze rwose. Bavandimwe umwuka wanyu n’ubugingo bwanyu n’umubiri wanyu bikomeze kutagira inenge muri byose, birindwe kugeza igihe umwami wacu Yesu Kristo azazira”.

Inyamaswa zigira umubiri gusa n’umwuka usanzwe utuma zihumeka, ariko buri muntu agira umwuka (spirit) uba mu mubiri. Umubiri wacu uzapfa kandi usubire mu mukungugu nka wa wundi umuntu wa mbere (Adam) yaremwemo. Intangiriro 3:1 ; intangiriro 35:18; Yakobo (James) 2:26. Ariko igice cy’ umwuka(spirit) kizakomeza kubaho. Umubwiriza 12:7 haranditse ngo: "Hanyuma umukungugu ugasubira mu butaka aho wahoze n’umwuka ugasubira ku Mana y’ukuri yawutanze.”

NI KUKI TURI HANO KU ISI?

Ubuzima ni bugufi hano ku isi. Urupfu ruzazira buri wese mu gihe gito. Mu gihe tutabaye abanyabwenge, tukabaho gusa tunezeza imibiri yacu, tuzaba tubaye abatareba kure. Intumwa Yohani mu rwandiko rwe rwa 1 Yohani 2:15-17 yaradukebuye aho yagize ati: “Ntimugakunde isi cyangwa ibintu biri mu isi, gukunda Data ntibiba mu isi kuko ibintu byose biri mu isi ari irari ry’ umubiri, ari irari ry’ amaso no kurata ibyo umuntu atunze bidaturuka kuri Data ahubwo bituruka mu isi. Byongeye kandi, isi irashirana n’irari ryayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka ahoraho iteka ryose".

Yesu Kristo Umwana w’Imana yaravuze muri Matayo 16:26 ati “None se umuntu byamumarira iki aramutse yungutse ibintu ariko agatakaza ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki kugirango acungure ubugingo bwe?” Intego yacu hano ku isi ni iyo guhimbaza Imana no gukora ibyo Bibliya itubwira gukora.

Umugabo w’ umunyabwenge mu gitabo cy’Umubwiriza 12:13 yanditse agira ati: “Kubera ko ibintu byose byumviswe, dore umwanzuro: ujye utinya Imana y’ukuri kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo buri muntu asabwa.”

NI HEHE TURI KUJYA?

Ni hehe ubugingo bwawe buzajya igihe tuzapfa? Bizagenda gute igihe tuzava kuri iyi isi? Nyuma yo gupfa tuzajya gucirirwa urubanza n’Imana. Abaheburayo 9:27 haranditse ngo “Nk’uko abantu nabo bazapfa rimwe gusa ariko nyuma yaho hakabaho urubanza.”

Buri wese azabazwa ibijyanye n’ ubuzima bwe. Abaroma 14:12 haranditse ngo: "Nuko rero buri wese azamurikira Imana ibyo yakoze.” Buri wese azabazwa hakurikijwe inzira ye yanyuzemo akiri hano ku isi. Urwandiko rwa 2 rw’Abakorinto 5:10 haravuga ngo: "Twese tugomba kuzerekanwa uko turi imbere y’intebe ya Kristo. Kugira ngo buri wese ahabwe ingororano ye ikwiriye ibyo yakoze ari mu mubiri, bihuje n’ ibikorwa bye byaba byiza cyangwa bibi.”

Nyuma y’ urubanza, hazaba hari ahantu habiri ho kujya. Ahantu hambere ni ahantu hagenewe abantu babayeho ku bw’ Imana kandi bakorera Yesu Kristo umwana we. Ni ahantu h’umunezero, amahoro kandi ho kuruhukira. Hakaba hitwa “Mu ijuru cyangwa Ijuru”. ( Yohani 14:1-3). Ahandi hantu ni ahagenewe abantu bose banze kumvira Imana, bakanga kwakira Umwana w’ Imana Yesu Kristo kandi bagakoresha igihe cyabo mu kubaho banezeza imibiri yabo. Aho hantu hitwa “ Gihenomu”, “mu rupfu rwa kabiri”, “Mu nyanja y’ umuriro”. (Matayo 10:28; Matayo 25:41; 2 Tesalonike 1:7-10).

NI NGOMBWA GUHITAMO

Imana iradukunda kandi yifuza ko dukizwa uwo muriro w’ iteka. Niyo mpamvu yatanze umwana wayo w’ ikinege Yesu Kristo ngo apfe nk’ igitambo kubera ibyaha byacu. Kubera ibyo dushobora gukizwa ni ko ijambo ry’ Imana riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohani ribishimangira (Yohani3:16.)

Ariko Imana ntabwo iduhatira gukizwa ku ngufu, ahubwo ishaka ko wowe ubwawe wihitiramo. Yesu Kristo aradutumira ngo tuze kuri we. Matayo11:28-29 haravuga hati: "Mwese abarushye n’ abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu.”

Mbere y’uko uza kwa Yesu Kristo ni ngombwa kubanza:

1. Kwizera ko Yesu Kristo ari Umwana w’ Imana
2. Kwihana ibyaha byose wakoze mu gihe cyashize.(Luka13:3)
3. Kuvugira mu ruhame rw’ abantu ko wizera Yesu Kristo ko ari umwana w’ Imana. (Ibyakozwe n’ Intumwa 8:37).
4. Kubatizwa mu mazi maze ukavamo utinangira kubaho nk’ umuntu mushya.( abaroma 6: 3-5; ibyakonzwe n’ intumwa 2:38; 2 abakorinto 5:17).

Iri jambo ry’Imana muritegurirwa kandi mukarigezwaho na Rev./Ev. Eustache Nibintije, Umunyeshuri wa Patriots Bible University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

Tel: +14128718098
Email: estachenib@yahoo.com


INKURU ZA :
Tanga Igitekerezo
Ibitekerezo 2
Peter Kuya 22-01-2019

Who ever dead before so that he has really information about where to ho after death.
Thus is Good secret
Honour to God and wait

munyemana Kuya 21-01-2019

Wakoze kutubwira Ijambo ry’Imana.Ariko reka nkosore bimwe mu byo wanditse.Ndasaba abasomyi bakunda UKURI kw’Imana,gusoma iyi nkuru bitonze,batirukanka.Ntabwo Imana ikaranga abantu muli Gehinomu nkuko Amadini menshi yigisha.Nta nubwo abantu beza bose bajya mu Ijuru iyo bapfuye.
Muli 2 Petero 3:13,Bible yigisha ko dutegereje "Ijuru rishya n’Isi Nshya".Abantu benshi beza,"bazasigara" kandi bature mu isi ya Paradizo iteka ryose.Naho ababi bose bazakurwa mu isi,bapfe burundu.Bisome muli Imigani 2:21,22 na Zaburi 37:29.Abandi beza bazajya mu Ijuru,nibo bazategeka Isi izaba Paradizo.Bisome muli Daniel 7:27 na Ibyahishuwe 5:10.Gehinomu,ni Igiheburayo "Ge Hinnom",bisobanura "Ikibaya cya Hinnom",cyabaga hafi n’i Yeruzalemu.Bahoraga batwikiramo imyanda n’intumbi z’abantu,bakaba ivu.YESU yavuze ko abanyabyaha bazajya muli Gehinomu,ashaka kuvuga ko "bazapfa burundu ntibongere kubaho".Byari ikigereranyo cy’icyo kibaya.Muli Abaroma 6:23,Bible ivuga ko igihano cy’icyaha ari "URUPFU" rwa burundu,nta kongera kubaho.Ntabwo ari Umuriro utazima.Bigenda gute iyo dupfuye?Ese tujya mu Ijuru?Nta hantu na hamwe Bible yigisha ko umuntu upfuye aba yitabye imana.Dore uko Bible yigisha ku Rupfu.Upfuye ntabwo aba yumva (Umubwiriza 9:5).None se yakitaba imana gute kandi atumva?Umwuka Imana yashyize muli Adamu,ntabwo ari Roho itekereza nkuko benshi bibeshya.Ahubwo ni “neshamah “ mu Giheburayo (breath mu Cyongereza,Souffle mu Gifaransa).Uwo mwuka imana yashyize muli Adamu,siwo utekereza.Hatekereza “ubwonko gusa†.Umwuka uba mu mubiri wacu,ni imbaraga zidukoresha.Twabigereranya n’amashanyarazi akoresha Radio.Ntabwo rero umwuka wakitaba imana kandi “udatekereza†.Iyo dupfuye,uwo mwuka uragenda,nkuko amashanyarazi nayo agenda,RADIO ntiyongere kuvuga.Dore urugero rwiza rwerekana ko iyo dupfuye tutaba twitabye imana: Igihe Yakobo bamubwiraga ko umuhungu we witwaga YOZEFU yapfuye,ntabwo yavuze ko umwana we yitabye imana.Ahubwo yavuze ko azasanga umwana we mu gitaka (Itagiriro 37:35).Bible yigisha ko upfuye yakoraga ibyo imana idusaba,azazuka “ku munsi w’imperuka†,agahembwa ubuzima bw’iteka muli paradizo (Yohana 6:40).Ni Yesu ubwe wabivuze.Abantu bapfa biberaga mu byisi gusa,biba birangiye batazazuka kuko imana ibafata nk’abanzi bayo (Yakobo 4:4 ).Barabora bikarangira (Abagalatiya 6:8).

English
IGURIRE
Reba Ibindi Byinshi
IBARUWA ZA JORIJI
URUKUNDO
INKURU ZIKUNZWE
English
Ibitekerezo
 • Habyarimana Bosco Nyakubahwa nkiyo murebye umuyobozi wahawe kuyobora ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA usanga imikorere ye ntaho izageza abanyarwanda bibumbiye mu makoperative bitewe nimikorere mibi igaragara muricyo kigo nkaho usanga bafata imyanzurayo ariko ntibakurikirane ishirwa mubikorwa ryayo.
  Urugero ni abakozi ayobora bakora igenzura babanje guhabwa amafaranga bakagira abantu abere kandi amakoperative yarahombye, urugero pfunda, Gakenke n’ahandi.
  Abakozi bakoranaga yirukanishije agendeye kugutonesha, Ibi byiyongera ko abakozi bashinzwe kugenzura amakoperative mu ntara bameze nk’abakomisiyoneri be nyuma yo gukora igenzura babaha igihembo nawe agafataho, urugero bazabaze uwitwa Safari Phillipe wayoboraga abamotari Rubavu.
  Muzakurikirane, umukozi Hamissi ibyo akora mu ntara y’iburengerazuba, muzagenzure uburyo koperative USPC KOPERATIVE UNITED yakorewe ubugenzuzi bukarangira 2015 ariko RCA ikaba yarahisemo kubihishira nyuma yogusanga iyo koperative abayobozi bayo baranyereje asaga miliyoni 40 000 000rwf nkuko muri raporo final bigaragara kandi nabo bayobozi ba uspc bakaba bakiyobora.
  Urugero ntanga n’ukwivuguruza kwagaragaye mu gushyiraho NGARAMBE Daniel umuyobozi FEDERATION Y’ABAMOTARI FERWACOTAMO nyamara nkuko bigaragazwa ninyandiko zigaragara yagiye yandikirwa na RCA bamuhagarika kubuyobozi bwakoperative ya GECOM bigakorwa inshuro zirenze imwe.
  NGARAMBE Daniel uyoboye FERWACOTAMO ubu yarafatiwe icyemezo cyo kwirukanwa mubayobozi b’amakoperative murwanda munama yabaye 20 Feb 2017 yari yahuriyemo inzego zitandukanye RURA ihagarariwe na Emmanuel ASABA KATABARWA, RCA yari hagarariwe na HABYARIMANA Gilbert, POLICE CSP BUTERA, NCCR ihagarariwe na KATABARWA ndetse nujyi wa KIGALI waruhagarariwe numuyobozi wungirize W’umujyi wa KIGALI BUSABIZWA Parfait .
  Muri uyu mwanzuro ufite nimero 13 uvuga ko abayobozi bose b’amakoperative y’abatwara abantu kuri moto bagaragayeho imikorere mibi batemerewe kuba mubundi buyobozi bwa koperative mu Rwanda, kandi ayo makoperative bavuze Koperative GECOM yayoborwaga na Ngarambe Daniel.
  Uyu muyobozi Ngarambe Daniel yari yahagaritswe na RCA kubuyobozi bwa Cooperative GECOM tariki 11 Gicurasi 2015, banasaba umwungirije gukoresha inama rusange umweguza ariko ntibyakorwa, tariki 29 Gicurasi 2015 RCA yirukana Komite yose itarashyize mu bikorwa ibyo yabasabye byo kwguza Ngarambe.
  ikibabaje nuko Ngarambe yakomeje gukingirwa ikibabaa n’ubuyobozi bwasimbuye Mugabo Damien bukagira ngarambe umutagatifu ndetse agakurwa kurutonde rw’abatemewe gutorwa nkuko biri mu mabaruwa yandiwe amweguza, n’imyanzuro y’umujyi wa kigari munama yabaye 2017 akongera agatorerwa kuyobora abamotari kurwego rw’igihugu.
  Ku rutonde 233 rwakozwe na RCA yayoborwaga na Habyarimana Gilbert rwakuyemo Ngarambe nyamara yari yarasabwe kwirukanwa no kutazongera kuyobora amakoperative.
  Imikorere ya Ngarambe nubu ikomeje kubera abamotari umuzigo kuko Airtel buri kwezi yishyura federation y’abamotari FERWACOTAMO miliyoni 10 ziburira mu mifuka y’abayobozi bavuga ko bishyura imyenda idashira.
  Aya mafaranga akaba ariyo akoresha mu guhonga bamwe mubayobozi bamuryamyeho barimo umuyobozi wa RCA ubu prof Halerimana Jean Bosco, nuwo yasimbuye bamuhishira Habyarimana Gilbert.
  Urugero ni uburyo Habyarimana wayoboraga RCA wari munama ifata umwnzuro wo kwirukana ku buyobozi Ngarambe yamuhishiriye akaguma kubuyobozi, ikindi Ngarambe avuga ko Prof halerimana ari inshuti ye cyane ntacyo yamusaba ngo akimwime.
  Twasoza tubabwira ko uretse aya makuru dutanze hari n’ibindi byinshi kandi abashinzwe gucukumbura ukuri bazabona.

  ">Nyakubahwa Perezida wa Repuburika mukomeze kwihanganira abo bayobozi babi bakomeje (...)
 • IZINDI NKURU WASOMA
  Loading...